ICOM—VLAANDEREN

leden

In de lidmaatschapsvoorwaarden van Icom Vlaanderen zijn verschillende bepalingen opgenomen die verwijzen naar de Deontologische code van ICOM. De vereniging verwacht van haar leden dat zij de daarin neergelegde gedragsregels niet alleen onderschrijven, maar ook daadwerkelijk als richtlijn hanteren voor hun handelen.

Icom Vlaanderen kent verschillende soorten leden. Het lidmaatschap staat open voor de volgende personen:

De vereniging bestaat uit effectieve leden, instellingsleden en toegetreden leden. Het minimum aantal effectieve leden bedraagt drie.

Effectieve leden

Effectieve leden zijn natuurlijke personen die hun beroep uitoefenen in een museum of in een wetenschappelijke instelling met museale opdracht ressorterend onder de Vlaamse Gemeenschap of liggend in het Vlaamse of Brusselse gewest. 
Effectieve leden die na afloop van hun beroepsloopbaan op pensioen gesteld zijn, kunnen effectief lid blijven. Enkel effectieve leden zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering en genieten van de rechten voorzien bij de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Instellingsleden

Instellingsleden zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest gevestigde rechtspersonen van volgende aard:

  1. een museum in de zin van artikel 3§2;
  2. groepen van museale instellingen;
  3. een wetenschappelijke instelling zonder winstgevend doel (al dan niet met een collectie roerend erfgoed) die een of meerdere museale werkzaamheden effectief uitvoert of een logistieke ondersteunende rol voor musea vervult en die de deontologie ten aanzien van het materieel en immaterieel erfgoed onderschrijft;
  4. een instelling of deel van een instelling die een erkende opleiding verschaft op het vlak van museologisch onderricht, restauratie of conservering;
  5. ondersteunende, niet op winst gerichte verenigingen of centrale voorzieningen ten behoeve van de musea die werkzaam zijn binnen de sector van het materiële en immateriële culturele erfgoed. Een instellingslid wordt vertegenwoordigd door een gevolmachtigd personeelslid van de instelling of zijn/haar vertegenwoordiger en heeft één stem in de algemene vergadering.

Toegetreden leden

  1. natuurlijke personen die hun beroep niet uitoefenen in een museum of in een wetenschappelijke instelling maar die ambtshalve en/of professioneel betrokken zijn bij museumactiviteiten;
  2. natuurlijke personen die een bijzondere affiniteit betonen met het museumveld en die de deontologische code van ICOM onderschrijven. 
Toegetreden leden hebben geen stem in de algemene vergadering en kunnen niet zetelen in de raad van bestuur.

lidkaart_werkend.gif

lidkaart_instelling.gif

lidkaart_toegetreden.gif